KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Toran Daishura
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 20 November 2007
Pages: 25
PDF File Size: 3.22 Mb
ePub File Size: 18.44 Mb
ISBN: 350-4-95619-588-9
Downloads: 15805
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zololkis

Do pre deceniju povezivanje elemenata kablovskog sistema bilo je skoro iskljuivo koaksijalnim kablom. JP Gradac javno preduzee za urbanistiko i Oni sprovode signal na vee udaljenosti i zato su oni ili optiki ili koaksijalni kablovi sa veim prenikom 19mm.

Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea. Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr. Zraci udaraju u fosforne takice na ekranu koje su organizovane u grupama po tri, svaka reaguje na jednu osnovnu boju. Zatim sledi pretplatnika mrea, kroz koju se signal razvodi do odvodnih kablova do samih pretplatnika.

Televizijski prijemnik radi obrnuto od televizijske kamere: Prednost optikih kablova su: Ti digitalni podaci su zapravo video signal u nekom formatu slino kao video fajlovi na raunaru. The New Ossy Oiks Route 8. Nemanjina povelja Splianima Documents.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD – Bisnode

Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. U Srbiji se najvie koriste optiki kablovi kapaciteta od 6 do optikih vlakana.

  CIRCLE OF REASON AMITAV GHOSH PDF

Mablovski bi se sve ovo dogodilo neophodna je televizijska kamera. Digitalni signal takoe prenosi i podatke vezane za proveru i korekciju greaka tako da se mogunost netanog tumaenja signala jo vie smanjuje. Tako se stvara iluzija nprekidne slike. Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi. Instalacija kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Phase Alternating Line koji prenosi 25 slike odnosno 50 poluslika u sekundi koje imaju po linijaSECAMNTSC – koji prenosi 30 slike odnosno 60 poluslika u sekundi koje imaju po linijaAnalogno emitovanje znai da je slika sadrana u samom radio talasu. Na odreenim udaljenostima se nalaze optiki vorovi nodovi ili linijski pojaavai, a mnogi od njih su i distribucioni pojaavai iz kojih se signal sprovodi dalje kroz napojni kabl ali se i odvodi do okolnih korisnika kroz odvodne kablove koji su manji u preniku 11mm.

Kablovska i Internet Televizija – Seminarski Documents. Ti radio talasi stiu do TV antenna, ulaze u TV prijemnik gde se ponovo pretvaraju u elektrine signale.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je pogodio. Analogna televizijaKod analogne televizija se koriste razliiti video-standardi za format slike.

Analogna televizija 16 kablovvski Digitalna televizija Rumeni Topovi takoe primaju informaciju o sinhronizaciji slike i tona. Na ulasku u optiko vlakno elektrini signal se konvertuje u svetlost, a na prijemu se pretvara ponovo u elektrini signal.

Radojkovi -O Sokalnicima Documents. Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana. Kabelska televizija i Internetfree-zg.

Tv signal to znai da je kod njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa mora biti relativno mali. Ta lokacija antena moe biti i na nekom udaljenom mestu vrh brda ili krov neke visoke zgrade gde je kvalitet signala zadovoljavajui.

  DISTRIBUCION ERLANG PDF

Jedan od nunih problema je krutost nesimetrinih vodova to znai njihovo tee polaganje i ravanje. Video kamera funkcionie na sledeem principu: Tako dobijamo sliku veoma blisku originalnoj slici koja se emituje iz studija udaljenih nekoliko hiljada kilometara.

Distributvni glavnoj stanici takoe moe da se vri i skremblovanje programa tako da te programe mogu da gledaju samo ovlaeni pretplatnici. Takav signal se dalje kombinuje sa signalom nekih specijalnih servisa kao to je Internet i priprema za slanje kroz distributivnu mreu.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Zraci potom prolaze kroz elektrodu i udaraju u fotoosetljivu plou koja emituje elektorne. Razlika izmeu digitalnog i analognog signala je u tome to kod digitalnog signala ili imate signal ili nemate. Prvi je antenski sistem, i to lokacija na kojoj se vri prijem nekih TV signala koji se prenose kroz mreu.

Srbija kablovsoi preko kilometara optikih kablova. Kablovski distributivni sistemKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Razlog tome je to topologija sistem podsea na strukturu drveta sa stablom.